0
محتوای رباط باش ساروج مشهد

مستند سازی رباط باش ساروج مشهد

کاروانسرای رباط باش ساروق بدلیل قدمت تاریخی آن و قرار گرفتن در معرض عوامل جوی طبیعی از جمله برف و باران و همچنین زلزله های یکه در دوره های مختلف اتفاق افتاده است و نیز به دلیل متروکه بودن رباط ...