0
محتوای شش دانگ زمین

تعریف شش دانگ زمین به چه معناست؟

🌀 چرا می گویند شش دانگ ⁉️ شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ هست در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش جهت. منظور از بالا، آسمان بالای زمین و پایین، زمین ...