0
محتوای ضوابط رقوم ارتفاع

ضوابط رقوم ارتفاع

▪️حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹ مترکه ۳٫۱ لحاظ میگردد. ▪️حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۴۰ مترکه ۲٫۸ لحاظ میگردد. ▪️حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر. ▪️حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر. ▪️حداقل ارتفاع مفید ورودی ...