0
09113466696
محتوای فیلم آموزشی بتن ریزی
5-6-2016 12-42-16 ب-ظ

فیلم اموزشی عمل آوری بتن پس از بتن ریزی در هوای گرم

در این فیلم ۴ دقیقه ایی با نحوه بتن ریزی در هوای گرم و عمل آوری بتن آشنا میشوید