0
محتوای فیلم آموزشی بتن ریزی

فیلم اموزشی عمل آوری بتن پس از بتن ریزی در هوای گرم

در این فیلم ۴ دقیقه ایی با نحوه بتن ریزی در هوای گرم و عمل آوری بتن آشنا میشوید