0
محتوای میلگرد ممان منفی و ادکا

نکات اجرایی در خصوص میلگرد ها

فولاد به صورت میلگرد در بتن استفاده می کنیم باید به صورت یک شبکه و کلاف یک پارچه در آورده تا بتواند به خوبی در مقابل نیروهای وارده از خود مقاومت نشان دهد .  بـه این شبکه میلگرد و آرماتورهای ...