جزوه ی تکنولوژی بتن ام سیویل
ربات همکاری در فروش فایل ام سیویل ام سیویل را در تلگرام دنبال کنید

جزوه ی تکنولوژی بتن

جزوه ی تکنولوژی بتن
جزوه ی تکنولوژی بتنReviewed by میر محسن on Dec 24Rating: 5.0جزوه ی تکنولوژی بتنجزوه ی تکنولوژی بتن- خانم دکتر معینی پویا یک جزوه ۱۱۶ صفحه ای تایپ شده و بسیار عالی است که مناسب برای همه دانشجویان عمران که درگیر پاس کردن این درس هستند میباشد . در این جزوه شما یازده سرفصل خواهید داشت که در ادامه ریز آن برای شما اورده شده است…

در ادامه جزوه ی تکنولوژی بتن- خانم دکتر معینی پویا که یک جزوه ۱۱۶ صفحه ای تایپ شده و بسیار عالی است و در ۱۱ فصل تنظیم شده است، آمده که جزییات آن بشرح زیر است:

۱- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺘﻦ، اﻫﻤﯿﺖ آن، ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻮﻻد اﻧﻮاع ﺑﺘﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ، ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ، ﺑﺘﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد، ﺑﺘﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎﻓﯽ، ﺑﺘﻦ ﻓﺮوﺳﯿﻤﺎﻧﯽ.

۲- ﺳﯿﻤﺎن و اﻧﻮاع آن ، ﺷﯿﻤﯽ ﺳﯿﻤﺎن، ﺧﻼﺻﻪ ای از روش ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﯿﻤﺎن. آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎن، ﺧﻮاص و ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺎ.

۳- ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ،ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص، ﺟﺬب آب، ﺗﺨﻠﺨﻞ، ﺑﺎﻓﺖ و اﺑﻌﺎد و داﻣﻨﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎ در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و اﺛﺮات آن.

۴- آب: ﺧﻮاص آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﻋﻤﻞ آوری ﺑﺘﻦ، اﺛﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آب ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ.

۵- ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ: ﺧﻮاص و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺮش، ﮐﻨﺪﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺮش، ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه

۶- ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه : ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎراﯾﯽ، آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ، آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻮاد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

۷- اﺟﺮای ﺑﺘﻦ، روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ، ﺣﻤﻞ و رﯾﺨﺘﻦ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺘﻦ.

۸- ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ، ﻃﺮح ﺑﺘﻦ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ.

حتما بخوانید:  جزوه مکانیک خاک و مهندسی پی بسیار کامل
  • : میر محسن
  • : جزوات درسی, طراحی سازه
  • : 26
  • : ۰
  • بدون دیدگاه

    
    دسته بندی مطالب