0

جزوه ی تکنولوژی بتن

در ادامه جزوه ی تکنولوژی بتن- خانم دکتر معینی پویا که یک جزوه ۱۱۶ صفحه ای تایپ شده و بسیار عالی است و در ۱۱ فصل تنظیم شده است، آمده که جزییات آن بشرح زیر است:

۱- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺘﻦ، اﻫﻤﯿﺖ آن، ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻮﻻد اﻧﻮاع ﺑﺘﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ، ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ، ﺑﺘﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد، ﺑﺘﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎﻓﯽ، ﺑﺘﻦ ﻓﺮوﺳﯿﻤﺎﻧﯽ.

۲- ﺳﯿﻤﺎن و اﻧﻮاع آن ، ﺷﯿﻤﯽ ﺳﯿﻤﺎن، ﺧﻼﺻﻪ ای از روش ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﯿﻤﺎن. آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎن، ﺧﻮاص و ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺎ.

۳- ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ،ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص، ﺟﺬب آب، ﺗﺨﻠﺨﻞ، ﺑﺎﻓﺖ و اﺑﻌﺎد و داﻣﻨﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎ در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و اﺛﺮات آن.

۴- آب: ﺧﻮاص آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﻋﻤﻞ آوری ﺑﺘﻦ، اﺛﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آب ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ.

۵- ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ: ﺧﻮاص و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺮش، ﮐﻨﺪﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺮش، ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه

۶- ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه : ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎراﯾﯽ، آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ، آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻮاد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

۷- اﺟﺮای ﺑﺘﻦ، روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ، ﺣﻤﻞ و رﯾﺨﺘﻦ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺘﻦ.

۸- ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ، ﻃﺮح ﺑﺘﻦ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ.

لینک های دانلود
نوع فایل : pdf
حجم : 2.4 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
ارسال دیدگاه